08.jpg

COPYRIGHT

This website is a publication of the foundation that is the Stichting the International Advertising & Design DataBase (IADDB). It is governed by the Dutch Copyright Act 1912 and the Dutch Databases (Legal Protection) Act 1999, amongst others.

All rights to the database, the format, the metadata and the forms of communication and publicity are vested in the IADDB and/or in the relevant entitled parties for the forms of communication and publicity in question or in otherwise entitled parties.

The full copyright is expressly reserved for all works accessible via this site or otherwise made public via the IADDB.

The reproduction of all or part of the forms of communication and publicity present on this website and/or their being made public is only permitted once the consent of the IADDB and/or the relevant entitled parties has been obtained. Conditions may be attached to this consent. The reproduction of a text or digital image in the form of a copy (including machine-readable copies) is permitted if these are limited to a single copy and are solely intended for personal exercises, study or use in the context of research or educational purposes. Moving images must not be made public or reproduced.

AUTEURSRECHT

Deze website is een publicatie van de Stichting the International Advertising & Design DataBase (IADDB). Hierop zijn onder meer de Auteurswet 1912 en de Databankwet 1999 van toepassing.

Alle rechten op de database, het formaat, de metadata en de uitingen berusten bij de IADDB en/of de bij de uitingen betrokken rechthebbenden dan wel anderszins rechthebbenden.

Ten aanzien van alle werken die toegankelijk zijn via deze site of anderszins zijn openbaar gemaakt via de IADDB wordt het volledige auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden.

Verveelvoudiging van (een deel van) de op deze website aanwezige uitingen en/of openbaarmaking daarvan is slechts toegestaan na toestemming van de IADDB en/of de betrokken rechthebbenden. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden. Verveelvoudiging van een tekst of digitale afbeelding in de vorm van een afdruk of per machine leesbare kopie is toegestaan indien deze beperkt blijft tot één exemplaar en uitsluitend dient voor eigen oefening, studie of gebruik in het kader van onderzoeks- of onderwijsdoeleinden. Bewegende beelden mogen niet worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

GENERAL PROVISIONS REGARDING THE USE OF TEXTS AND DIGITAL IMAGES ON THE IADDB WEBSITE

  1. It is not permitted to reproduce the forms of communication and publicity (or to arrange for this to be done), to disseminate them (or to arrange for this to be done) and/or to make them public (or to arrange for this to be done) in a way other than that stated below or other than as expressly agreed with the IADDB or relevant entitled parties.
  2. The option is made available on this website to researchers, students and other interested parties to retrieve the forms of communication and publicity online and to sift through and catalogue all possible aspects of them for non-commercial academic or semi-academic research and study.
  3. Researchers and students may store a digital copy of a text or digital image on a digital data carrier for their personal research or study. Moving images on this website are only provided in a 'streaming' format for viewing. It is not permitted to store the moving images provided or to otherwise reproduce them and/or make them public. 

ALGEMENE BEPALINGEN OVER HET GEBRUIK VAN TEKSTEN EN DIGITALE AFBEELDINGEN OP DE WEBSITE VAN DE IADDB

  1. Het is niet toegestaan de uitingen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) verspreiden en/of openbaar te (doen) maken op een andere wijze dan hieronder is aangegeven of uitdrukkelijk met de IADDB of betrokken rechthebbenden is overeengekomen.
  2. Aan onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden wordt op deze website de mogelijkheid geboden de uitingen online op te vragen en op alle mogelijke aspecten te doorzoeken en te inventariseren ten behoeve van niet-commercieel (semi-) wetenschappelijk onderzoek en studie.
  3. Onderzoekers en studenten mogen een digitale kopie van een tekst of een digitale afbeelding voor eigen onderzoek of studie opslaan op een digitale informatiedrager. Bewegende beelden worden op deze website uitsluitend “streaming”, ter inzage, aangeboden. Het is niet toegestaan de aangeboden bewegende beelden op te slaan, of anderszins te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

DISCLAIMER

The IADDB endeavours to reach written agreement with all entitled parties regarding the conditions for the use of the digital texts and images. Sometimes we are unable to do this because the domicile of one or more of the entitled parties or beneficiaries cannot be found out. If someone is of the opinion that they can assert any rights to texts or digital items published on the IADDB website then we ask them to notify us accordingly. Given the cultural, social and not-for-profit purpose of this site, it is not possible to pay a fee for the publication and consultation of the material provided.

Those parties that can make a plausible case for being an entitled party within the meaning of the Dutch Copyright Act 1912 or similar foreign regulations or for being the entitled party for a trademark or logo or similar are asked to inform the IADDB accordingly so that their details as a potential entitled party can be stated by the relevant items.

The intention of the IADDB and the participating institutions in respect of this site is that the cultural heritage be made available to a wide audience. The cultural heritage also includes images or texts that in the view of some could be offensive. However, it is not the intention at all to offend a person's religious, political, human or social views or beliefs by their publication.

The IADDB accepts no responsibility for the misuse of the site or for rights or entitlements that arise from using the site.

DISCLAIMER

De IADDB spant zich in om de voorwaarden voor het gebruik van de digitale teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Soms lukt dit niet, doordat de verblijfplaats van één of meer rechthebbenden of erfgenamen niet kan worden achterhaald. Wanneer iemand meent enig recht te kunnen doen gelden op in de website van de IADDB gepubliceerde teksten of digitale objecten, dan verzoeken wij dit aan ons te melden. Gezien het culturele, maatschappelijke en non-profit-doel van deze site is het niet mogelijk een vergoeding te betalen voor het publiceren en raadplegen van het beschikbaar gestelde materiaal.

Zij die aannemelijk kunnen maken dat zij rechthebbende zijn in de zin van de Auteurswet 1912 of soortgelijke buitenlandse regeling danwel rechthebbende zijn tot een handelsmerk of logo of dergelijke worden opgeroepen zich bekend te maken bij de IADDB opdat hun gegevens als eventuele gerechtigde bij de betrokken items vermeld kunnen worden.

De IADDB en de deelnemende instellingen willen met deze site het cultureel erfgoed in brede kring toegankelijk maken. Tot het cultureel erfgoed behoren ook afbeeldingen en teksten die in de ogen van sommigen kwetsend kunnen zijn. Het is echter op geen enkele wijze de bedoeling door publicatie daarvan wie dan ook te kwetsen in zijn of haar religieuze, politieke, menselijke en maatschappelijke gevoelens.

De IADDB aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor misbruik van de site of voor rechten of aanspraken die uit het gebruik van de site voortvloeien.